Sąd Rejonowy w Łukowie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Sąd Rejonowy w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP http://lukow.sr.gov.pl/. Sądu Rejonowego w Łukowie.

Data publikacji strony internetowej: [ 2008-12-17 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-12-18 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany oryginalnych pism)

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2019-09-19 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Traczyk, e-mail: it@lukow.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  (025) 798 21 60 wew. 102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Sąd Rejonowy w Łukowie jest usytuowany w dwóch budynkach: przy ul. Staropijarskiej 1 (budynek w trwałym zarządzie) oraz przy ul. Kwiatkowskiego 3 (pomieszczenia najmowane). Wejścia do budynku sądu i przejścia przez obszary kontroli są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą korzystać z platformy umożliwiającej wejście do budynku przy ul. Staropijarskiej 1 oraz z windy przy ul. Kwiatkowskiego 3.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku przy ul. Staropijarskiej 1 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do sal rozpraw, wpłatomatu, Biura Podawczego oraz sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych, usytuowanych na parterze budynku. Na parterze znajduje się także toaleta dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Na I i II piętrze budynku usytuowane są: sekretariat II Wydziału Karnego, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych oraz Oddział Administracyjny i Oddział Finansowy, dostęp do tych pomieszczeń możliwy jest przy pomocy schodołazu. W budynku tym nie ma windy.

W pomieszczeniach najmowanych przez Sąd w budynku przy ul. Kwiatkowskiego 3 znajdują się sekretariaty oraz sale rozpraw I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, a także II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W przedmiotowym budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń, w tym przystosowanej na ich potrzeby toalety.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Sądzie Rejonowym w Łukowie znajdują się platformy dla osób niepełnosprawnych opisane powyżej, nie ma natomiast możliwości korzystania z  informacji głosowych. W obu budynkach znajdują się pętle indukcyjne.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed wejściami do obydwu budynków Sądu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Stosownie do przepisu  art. 20a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2019.1172 ze zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie.
Powyższe uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W Sądzie Rejonowym w Łukowie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online MIGAM poprzez link znajdujący się na stronie lukow.sr.gov.pl: https://tlumacz.migam.org/sad_rejonowy_lukow

Aplikacje mobilne

brak

do góry