Sąd Rejonowy w Łukowie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Łukowie ogłasza konkurs o sygnaturze Adm.111-11/2022 na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego)

W dniu 20.06.2022 dodano do załączników "Informacja o wynikach konkursu - Adm.111-11_2022.pdf"

W  dniu 02.06.2022 dodano do załączników "Zawiadomienie dotyczące II etapu konkursu Adm.111-11_2022.pdf"

Łuków, dnia 19 maja 2022 r.      

Liczba wolnych stanowisk  – 1

Warunki zatrudnienia – umowa o pracę na stanowisku stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy, m.in.:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania w systemach informatycznych,
 • wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach sądowych,
 • wysyłanie odpisów orzeczeń, wezwań i zawiadomień – rozpisywanie sesji,
 • wypożyczanie i zwracanie akt archiwalnych,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu biurowości sądowej.

 

Ofertę może kierować osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była  karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

Wymagania niezbędne od kandydata:

 • wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny,
 • zdolności analityczne (umiejętność analitycznego myślenia, planowania i organizacji pracy własnej),
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym - w szczególności umiejętność szybkiego pisania  na komputerze (znajomość środowiska Windows. MS Office – Excel oraz Word) – mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego,
 • kreatywność, komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy.  

 

Wymagania dodatkowe od kandydata

 

 • doświadczenie w pracy biurowej (mile widziane doświadczenie w pracy w sądzie – np. odbyty staż na podstawie umowy z Urzędem Pracy, praca na zastępstwo, umowa-zlecenia, praktyki zawodowe),
 • znajomość w stopniu podstawowym ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury                     oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

 

Wymagane od kandydata dokumenty i oświadczenia:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny adresowany do Dyrektora Sądu ze wskazaniem sygnatury konkursu;
 2. CV;
 3. własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie      

(do pobrania na stronie internetowej – BIP);

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,          
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych         dla celów rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej – BIP, tam również do wiadomości Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia),
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub dodatkowe kwalifikacje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod adresem:

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Łukowie, pok. 30

ul. Staropijarska 1

21-400 Łuków

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2022 r. w zamkniętych kopertach, ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zwrotnego oraz sygnatury konkursu - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Uprzejmie informujemy, że dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Łukowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs  przeprowadzony zostanie  w  trzech  etapach:

 • Etap I  -  weryfikacja  wstępna zgłoszeń  kandydatów pod kątem spełnienia  wymogów formalnych  przystąpienia do konkursu
 • Etap II  - praktyczny sprawdzian  umiejętności
 • Etap III  -  rozmowa  kwalifikacyjna,

 

w oparciu o:

- ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu   i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j.),

- Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Łukowie.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń  w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu www.lukow.sr.gov.pl wraz z podaniem miejsca i terminu kolejnych etapów.

 

Informacje  dodatkowe

 

Komisja po przeprowadzeniu  konkursu, w oparciu o jego wyniki, może  wyłonić  rezerwową listę kandydatów na wypadek:

- możliwości zatrudnienia większej liczby osób,

- rezygnacji kandydata z umowy o pracę,

- ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Lista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej  niż  12 miesięcy  od  przeprowadzenia  niniejszego konkursu.

Dokumenty będą zwracane na pisemny wniosek kandydata złożony przed upływem 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną komisyjnie trwale zniszczone. Dokumenty kandydatów, którzy zostali wpisani na listę rezerwową podlegają komisyjnemu trwałemu zniszczeniu nie wcześniej, niż po upływie ważności listy rezerwowej.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Łukowie: tel. (25) 798 23 48 w. 212 lub 233.

Osoba wyłoniona w toku konkursu do odbycia stażu urzędniczego zostanie zobowiązana  po zakończeniu konkursu, ale przed nawiązaniem stosunku pracy, do okazania oryginałów albo urzędowo potwierdzonych odpisów dokumentów złożonych podczas procedury konkursowej.             

                              

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Łukowie

Barbara Grabias

Metadane

Data publikacji : 19.05.2022
Data modyfikacji : 20.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Grabias Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry