Sąd Rejonowy w Łukowie

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TOCZĄCEJ SIĘ ROZPRAWIE W SPRAWIE II K 658/20

Sąd Rejonowy w Łukowie II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych:

Marzenę Wilińską,   Urząd Gminy Mokobody, Lesława Toczyskiego, Marka Glinki, Presco Investments S.a.r.L, Diversa Jerzy i Jakub Sosnowscy sp. j, Kamila Nikitiona, Gabrielę Jagsch, Telekom Invest FDM Sp. z o.o. S.K.A, Polen Deutschland England - Sales Group sp. z o.o, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Marka Wilińskiego, Piotra Wakułę, Wiesława Delaka, Dariusza Matyńskowskiego,  Janinę Żeruń, Annę Sawulską, Grzegorza Orlika, Karolinę Loba, Andrzeja Borkowskiego, Jana Dąbrowskiego, Jacka Berendta, Andrzeja Filarskiego, Ultimo Niestandaryzowany Sekutyryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MAS-POL Przesmycki L. Przesmycki A., Przesmycka A., Przesmycka J., Łukasiak S., Łukasiak M. sp.j., Macieja Różyckiego, Barbarę Barwicką, Krzysztofa Horobowicza, Romana Giersza, Zbigniewa Altawęgier, Credit Agricole Bank Polska S.A., Matevosyan Suren, Euro Bank S.A, Marcina Pastora, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanwoj-Hurt sp. jawna Dobosz, Sebastiana Kruka, Arkadiusza Mateusiak, Marcina Dziemianko, Omega Wierzytehości Niestandaryzowany Sekutyryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Bożenę Osińską, Magdalenę Różycką, Sąd Rejonowy w Siedlcach, Arkadiusza Milewskiego, PGE S.A. Dystrybucja w Lublinie, Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, Joannę Żurkowską, Profi Credit S.A, Port 24 Sp. z o.o, Roberta Kurka, Eurocash S.A, Pec Service sp. z o.o, Grażyna Jurzyk, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Sylwię Matejek, Marcina Górala, Monikę Raczyńską, Uniwerse 2 Niestandaryzowany Sekutyryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Krzysztofa Niedziółkę, Dariusza Paciorka, Marzenę Różycką, Edytę Kostrzewa, Ireneusza Wieliczko, Łukasza Jóźwiuka, Protegat 1 Niestandaryzowany Sekutyryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Zakład Budowlany Sitkowski-Czap sp. j, Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Wesoła", Danuta Aniszewską, Michała Hoop, Rafała Nawarę, ALSA Ekspress Sp. z o.o., Łukasza Staszewskiego, Mirosława Góreckiego, Artur Dąbrowskiego, Joanną Tymicką, Stanisława Malinowskiego, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,  Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekutyryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Siek Sp.j,   Burmistrza Gminy i Miasta Mordów, Frega Frejowski, Garbol sp. j, Grzegorza Kopryjaniuka,  Krzysztofa Klewek, Annę Łoś, Vladimira Mulavskij, Grzegorza Czernieja, BGŻ Paribas S.A,   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Stara Kornica, Karola Frankowskiego, Profi Credit Polska S.A, Karola Cetnara, Michała Tatkiewicza, Marzenę Nawara, Marcina Szmurło, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, Alberta Więcławskiego, Katarzynę Horobowicz,   Kancelarię Prawna Incaso WEC S.A., Katarzynę Sidorczuk, Kamila Fronczyka, Olgę Kołodziejak, Jarosława Zająca, Raport 4 Niestandaryzowany Sekutyryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Benedykta Kluczka, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Grzegorza Zawadzkiego, Grzegorza Mląckiego,  Irenę Pióro, Amides 13 sp. zo.o, Marka Łukomskiego, Marka Pietrzaka, KRUS PT Siedlce, Rati Keselava, Bank Polska Kasa Opieki S.A TZWD Lublin, Annę Rogala, Tomasza Rogala, Jakuba Soćko, Dariusza Mikołajczuka, Jakuba Michałowskiego, Rafała Pietrycha, Grzegorza Schmidta, Marcina Przysowa, Renatę Szewczak, Olgros sp. z o.o, Katarzynę Rodak, Krzysztofa Mariana Stańko, Jacka Ptaszyńskiego, Wiesława Chibowskiego, Zbigniewa Dadacza, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A, Andrzeja Komorowskiego, Mariannę Bret, Port 24 Sp. z o, Gmina Miasta Włocławek - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Kazimierza Suplewskiego, Rentokil Initial sp. z o.o., Raport S.A, Nowe Technologie Budowlane S.A.Zieleniec, Iwonę Wyszomirską, Marka Suplewskiego, Pawła Karczewskiego, Wiktora Ugboja, Daniela Mazura, Piotra Walczyńskiego,  Kingę Gabińską, Macieja Michałowskiego, Magdalenę Pietrych, Lindorff SA., Barbarę Kuliowską,  Marię Dadacz, Mariusza Rodaka, Annę Dorotę Buch, Waldemara Breta, Marka Piechotkę, Enea S.A., Grzegorza Zawadzkiego, Marka Komara, Andrzej Wąsaka, Tomasza Rogalę, Agnieszkę Mikołajczuk, Tomasza Rogala, Raport Niestandaryzowany Sekutyryzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Annę Rogala,  Agrolok Sp. z o.o., Pawła Repko, Fundacje na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie

 

że rozprawa główna w sprawie przeciwko Anecie Beacie Kozłowskiej oskarżonej z art. 231 § 2 kk i inne odbędzie się dnia 10 listopada 2021 roku,  o godz.11.00 w Sądzie Rejonowym w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1, w sali nr 1; Sygn. akt: II K 658/20
 

 

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO

W POSTĘPOWANIU KARNYM

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzony w postępowaniu karnym (art. 49 § 1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52).

W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. W zależności od wyniku procesu kosztami wynajęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (art. 627-629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i § 2, art. 88). W postępowaniu sądowym, na żądanie pokrzywdzonego i bez względu na jego sytuację majątkową, sąd wyznacza mu pełnomocnika z urzędu; w zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może zostać obciążony kosztami wyznaczenia takiego pełnomocnika (art. 87a).

2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także - w razie potrzeby - jeżeli jest on głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i § 2).

3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, § 1a i § 3, art. 325a § 2).

4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1, art. 325a § 2). Jeżeli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd lub zwrócić się do prokuratora o przesłuchanie świadka w tym trybie (art. 316 § 3).

5. Prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie, w tym także w przeprowadzeniu dowodu. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 315 i art. 316). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczenia pokrzywdzonego i pełnomocnika do czynności ze względu na dobro postępowania (art. 317 § 2). Pokrzywdzonemu przysługuje zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie (art. 618a-618e i art. 618j). W wypadku wezwania do osobistego stawiennictwa, usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest niewystarczające (art. 117 § 2a).

6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).

7. Prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii. Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).

8. Prawo do złożenia wniosku o zapoznanie się z materiałami śledztwa lub dochodzenia przed jego zakończeniem. W trakcie tych czynności pokrzywdzonemu może towarzyszyć pełnomocnik (art. 321 § 1 i § 3, art. 325a § 2).

9. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

10. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).

11. Prawo do złożenia wniosku o umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą nie wyższą niż 3 lata pozbawienia wolności, o przestępstwo przeciwko mieniu zagrożone karą nie wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności oraz o opisane w art. 157 § 1 Kodeksu karnego uszkodzenie ciała inne niż ciężkie, jeżeli sprawca, który nie był wcześniej skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, przed rozprawą naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie (art. 59a Kodeksu karnego).

12. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3).

13. Prawo do złożenia zażalenia na każdą czynność naruszającą prawa pokrzywdzonego (art. 302 § 2, art. 459).

14. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.).

15. Adres miejsca zamieszkania i adres pracy pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach sprawy. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148 § 2a-2c).

16. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą oni otrzymać ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1-17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.

o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r. poz. 21).

17. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

18. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz ten, na wniosek pokrzywdzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w-611wc).

Pokrzywdzony jest obowiązany:

1) wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);

2) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).     

 

Metadane

Data publikacji : 13.09.2021
Data modyfikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Anna Niczyporuk - Król Sędzia II Wydział Karny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry