Sąd Rejonowy w Łukowie

RODO - Klauzule informacyjne

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sąd Rejonowy w Łukowie dochowuje należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Łukowie, ul. Staropijarska 1,  21-400 Łuków, email: iod@lukow.sr.gov.pl

 

Zgodnie z art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, administratorami przetwarzanych w Sądzie danych osobowych:
1.    sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
2.    referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
3.    biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
4.    kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2
- są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Łukowie oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Zgodnie z art. 175 da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Rejonowy w Łukowie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Łukowie oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prawa osób, których dane dotyczą zostały na mocy art. 22 RODO ograniczone w celu ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 – prawo dostępu do danych, art. 16 – prawo do sprostowania danych - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 17 – prawo do bycia zapomnianym -  na podstawie art. 17 ust. 3b, 3d, 3e RODO oraz  art. 19 RODO – prawo uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu ograniczeniu przetwarzania danych.
 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest:

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa www.uodo.gov.pl

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nadzór sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, tel.: +48 25 6407800, e-mail: poczta@siedlce.so.gov.pl

 

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Sieć Internet, komputery i smartfony są wszechobecne w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Wciąż rosnący stopień wykorzystania nowych technologii informatycznych spowodował oprócz oferowania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną również uzależnianie ich dostępności od sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i łączności. Powstawanie nowych kanałów komunikacji stało się okolicznością sprzyjającą powstawaniu nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby ograniczyć cyberprzestępcom zdobycie dostępu do zawartości urządzeń – smartfonów i komputerów – a za ich pośrednictwem do systemów, kont bankowych, kont w portalach społecznościowych, skrzynek poczty elektronicznej – zarówno prywatnych jak i służbowych.

Do najpopularniejszych CYBER ZAGROŻEŃ należą:

 1. użycie szkodliwego oprogramowania – wirusy, robaki, ransomware,
 2. fałszywe faktury wysyłane mailem,
 3. kradzież i wykorzystywanie cudzych danych osobowych – phishing,
 4. blokowanie dostępu do usług (DDoS),
 5. ataki celowane zarówno w osoby prywatne jak i podmioty,
 6. ataki na metody płatności.

Pamiętaj, że cyberprzestępcy mogą próbować podszywać się pod instytucje publiczne, dlatego korzystając z elektronicznych usług publicznych oraz podczas komunikacji elektronicznej zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Pamiętaj by:

 • korzystać z oprogramowania antywirusowego,
 • aktualizuj system operacyjny komputera,
 • nigdy nie udostępniać swoich loginów i haseł do systemów informatycznych (np. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, platforma ePUAP) osobom trzecim,
 • używaj tylko silnych, unikalnych dla każdego systemu haseł użytkownika.

Więcej informacji o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych w cyberprzestrzeni można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://csirt.gov.pl/

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z dnia 25 maja 2018 r. na Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Łukowie został wyznaczony Pan Piotr Juzoń.

Kontakt na adres poczty elektronicznej: iod@lukow.sr.gov.pl.

 

Inspektor ochrony danych realizuje następujące zadania:

Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35; d) współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zgodnie z art.  47 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019, poz. 125) do zadań inspektora ochrony danych należy:

 • informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych;
 • prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania;
 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 • monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;
 • współpraca z Prezesem Urzędu;
 • monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 ustawy, oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw,
 • przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 37 ustawy, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;
 • sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.05.2018
Data modyfikacji : 28.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Administracja
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry