Sąd Rejonowy w Łukowie

Informacje Ogólne

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdujący się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html;

Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znajdujących się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html;

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, opublikowany na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

 

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

 

 

 

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

 

Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

- nieodpłatnej pomocy prawnej,

- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- nieodpłatnej mediacji

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- udzielenie informacji, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowoadministracyjnych,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,

- poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

- udzielenie porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- przeprowadzenie mediacji,

- udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

- udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Z usługi tej wyłączone są:

- mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,

- sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych

1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.

2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl


 

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. na terenie całego kraju uruchomiono 1 525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których określone - w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.)

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do osób szukających ochrony swych praw przed sądem. Ma na celu umożliwienie uzyskania fachowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów prawnych, w tym w sporządzaniu projektów pism albo wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W 2019 r. mieszkańcy powiatu łukowskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie lub Adamowie) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Stoczku Łukowskim, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera harmonogram.

 • Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;  
 • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 • Na czym polega  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

 • Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

  Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 • Obowiązki informacyjne prawnika

! W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Łukowskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

! Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łukowskiego.

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE ŁUKOWSKIM W 2020 ROKU

         

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. udzielana będzie w 3 Punktach, mieszczących się w 2 lokalach
(w m. Łuków, w lokalu PZO mają siedzibę dwa Punkty: Nr 1 i Nr 2):

Adres Punktu  Godziny przyjmowania osób uprawnionych Udzielający nieodpłatną pomoc prawną Uwagi
Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41
od poniedziałku do piątku
8:00  – 12:00
Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie Dawna siedziba I LO im. T. Kościuszki wejście od ul. Zabrowarnej
tel. 25 6239290
e-mail: prawnik1-npp@starostwolukow.pl
Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO) w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41
od poniedziałku do piątku
12:30 – 16:00
Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach Numer telefonu jak w punkcie Nr 1
e-mail: prawnik2-npp@starostwolukow.pl
Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
ul. Cmentarna 6

21-412 Adamów

od poniedziałku do piątku
12:30 – 16:30
Fundacja MŁODZI LUDZIOM,
Borysław 49,

96-130 Głuchów (radca prawny)
Lokal Nr 1 na parterze szkoły
tel. 25 7553169
e-mail: prawnik4-npp@starostwolukow.pl
“mobilny” Punkt Nieodpłatnej Pomocy  Nr 3 w Adamowie – filia w Krzywdzie,

ul. Łukowska 20,

21-470 Krzywda

trzeci poniedziałek oraz trzecia środa miesiąca (I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI)

12:30 – 16:30

Fundacja MŁODZI LUDZIOM,
Borysław 49,
96-130 Głuchów (radca prawny)
Lokal znajdujący się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie,
ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda, tel. 25 7551006 e-mail: prawnik4-npp@starostwolukow.pl

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 r. świadczone będzie w jednym Punkcie:

Adres Punktu  Godziny przyjmowania osób uprawnionych Świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Uwagi
Zespół Szkół w Stoczku Łuk.
Plac Wielgoska 5,
21-450 Stoczek Łukowski

od poniedziałku do piątku

8:00 – 12:00

Fundacja MŁODZI LUDZIOM,
Borysław 49,
96-130 Głuchów (adwokat)
Lokal Nr 2
na parterze Szkoły
tel.25 797 02 61
e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl
„mobilny” Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stoczku  Łukowskim – filia w Woli Mysłowskiej,

Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

8:00 – 12:00

 

Fundacja MŁODZI LUDZIOM,
Borysław 49,
96-130 Głuchów (adwokat)
Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy
w Woli Mysłowskiej , Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska, tel. 25 7542522e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl

Punkty nieodpłatnych porad mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

           

Na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajduje się interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łukowskim znajdują się na stronie https://powiatlukowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Metadane

Data wytworzenia : 11.05.2017
Data publikacji : 11.05.2017
Data modyfikacji : 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Harmonogram Starostwa Powiatowego w Łukowie ze strony www Starostwa Powiatowego w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry