Sąd Rejonowy w Łukowie

Ewidencje, rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa w Sądzie Rejonowym w Łukowie prowadzone są na podstawie:

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.


Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt.

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 •     repertoria
 •     wykazy
 •     kartoteki (zbiory kart)
 •     zbiory wokand
 •     księgi pomocnicze

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


W wydziałach Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi się następujące repertoria, wykazy i inne urządzenia ewidencyjne:

I Wydział Cywilny:

 •     „Nc” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym.
 •     „C” - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętych na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.
 •     „Ns” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym.
 •     „Co” - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, wniosków o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczystoksięgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których została zawarta umowa o mediację.
 •     „Cps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach cywilnych.
 •     "Cz" - dla zażaleń na postanowienie lub zarządzenie rozpoznane przez inny skład sądu I instancji.

II Wydział Karny:

 •     „K” - dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, wniosków prokuratora o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 §  1 k.p.k., dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosków w trybie art. 145 k.k.s. dotyczących przestępstw skarbowych oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na postawie ustawy z 28 października 2022 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 •     „Ko” - dla czynności podejmowanych przez sad z urzędu, pism i wniosków w sprawach karnych  i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, nie podlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych m.in.: o udzielenie pomocy sądowej, wznowienie postępowania, o unieważnienie orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, o odtworzenie akt, prośby o ułaskawienie, wnioski o wyłączenie sędziego, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 •     „Kp” - dla spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych,  dotyczące m.in.: zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia, przedłużenia stosowania nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek  prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów.
 •     „W” - dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe.
 •     "Kop" - dla spraw z zakresu postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny):

 •     „Nkd” - dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji.
 •     „Nsm” - dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego.
 •     „Nmo” - dla wszystkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez sąd rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich.
 •     „RC” - dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego.
 •     „RNs” - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
 •     „RCo” - dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń, w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE.
 •     "RNc" - dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym.
 •     „RCps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń.

V Wydział Ksiąg Wieczystych:

 •     „Rep. Kw” – repertorium ksiąg wieczystych;
 •     „Rep. Zd” – repertorium zbioru dokumentów;
 •     „Rep. Ar” – repertorium archiwum;
 •     "Dz. Kw" - dziennik ksiąg wieczystych;
 •     "Dz. Zd" - dziennik zbioru dokumentów;
 •     "Dz. Odp" - dziennik odpisów;
 •     "Dz. Ko" - dziennik korespondencji ogólnej.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zawarte w urządzeniach ewidencyjnych dane udostępniane są na potrzeby toczącego się postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Dostęp do akt sądowych regulują przepisy:

 •     Kodeksu postępowania cywilnego;
 •     Kodeksu postępowania karnego;
 •     rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
 •     ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 •     ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Metadane

Data publikacji : 16.09.2021
Data modyfikacji : 18.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry