Sąd Rejonowy w Łukowie

Aktualnie znajdujesz się na:

OGŁOSZENIE o konkursie na zastępstwo asystenta sędziego - Adm.111-4_2020

Prezes Sądu Rejonowego  w Łukowie
ogłasza konkurs
na zastępstwo asystenta sędziego

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Łukowie, ul. Staropijarska 1, 21-400 Łuków

Oznaczenie konkursu: Adm.111-4/2020

Liczba wolnych stanowisk: 1

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego

 

I Wymagania niezbędne

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.

II Wymagania dodatkowe

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność obsługi komputera.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu.

III Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. Wniosek o zatrudnienie na zastępstwo asystenta sędziego z zaznaczeniem sygnatury konkursu.
 2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo          o ustroju sadów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.), tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego          lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich.
 6. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji - zgodnie     z załącznikiem nr 1.
 8. Podpisana klauzula informacyjna – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.  

Wymagane dokumenty, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2020 r. bezpośrednio w siedzibie sądu:

Sąd Rejonowy w Łukowie

Oddział Administracyjny

ul. Staropijarska 1 (pokój nr 30)

21-400 Łuków

albo przesłać na wskazany powyżej adres za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

IV Etapy konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 • Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego       i prawa karnego – wybrany przez kandydata.
 • Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń  w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie oraz opublikowana na stronie internetowej Sądu dnia 27 maja 2020 r.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Sądu Rejonowego w Łukowie, ul. Staropijarska 1. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przybycie 10 minut przed godziną rozpoczęcia konkursu, z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Drugi etap konkursu trwać będzie 90 minut.

 

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Łukowie , ul. Staropijarska 1.

 

V Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu – nr tel. (25) 798 23 48 w. 212.

Oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenia niekompletne, przesłane po terminie lub niezakwalifikowane do udziału w konkursie, bądź jego dalszej części będzie można odebrać w Oddziale Administracyjnym (pokój nr 30) od poniedziałku    do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, po tym terminie zgłoszenia zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

- zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich dokumentacji pracowniczej,

- zostaną umieszczeni na liście rezerwowej będą przechowywane przez okres obowiązywania tej listy – nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Łuków, dnia 4 maja 2020 r.                                                     Prezes Sądu Rejonowego w Łukowie

                                                                                                                Andrzej Michalski

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.05.2020
Data modyfikacji : 04.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Michalski Prezes Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry