Sąd Rejonowy w Łukowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Koronawirus

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych.
W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Osoby wezwane na rozprawę (np. w charakterze stron, uczestników postepowania, pełnomocników, obrońców, świadków) które wróciły z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miały kontakt z osoba, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem są proszone o niezwłoczne przekazanie informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowane sprawy, z zaznaczeniem, iż w ten sposób usprawiedliwią swoje niestawiennictwo w Sądzie. Informacja powinna zawierać: sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

I N F O R M A C J A ODNOŚNIE WPŁAT W SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM

Uprzejmie informujemy, że w związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 od dnia 13 marca 2020 roku  do dnia 31 marca 2020 roku nie będzie możliwości dokonywania wpłat w formie bezgotówkowej za pośrednictwem kart płatniczych w SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM w Sądzie Rejonowym w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1.

OGRANICZONY KONTAKT Z KURATORAMI SĄDOWYMI

W związku ze wzrostem zachorowań z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, w celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji z zamiarem zapewnienia kuratorom Sądu Rejonowego w Łukowie  oraz ich podopiecznym właściwego poziomu bezpieczeństwa, osobisty kontakt stron z kuratorami sądowymi zostaje ograniczony  na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych).

Zarządzenie nr  7 /2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie odwołania terminów rozpraw i posiedzeń oraz ograniczenia wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 §1 pkt 1 oraz art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Odwołuję się wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Łukowie w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku, z wyłączeniem spraw pilnych, terminów publikacji orzeczeń, posiedzeń w przedmiocie środków zapobiegawczych
i rozpoznania zażaleń na zatrzymanie, spraw określonych w art. 22 - 28  ustawy z dnia 19.08.1999 roku (tj. Dz. U. z 2018  poz. 1878) o ochronie zdrowia psychicznego wg wcześniej ustalonego planu dyżurów.
2. Zarządza się powiadomienie osób i instytucji wezwanych i zawiadomionych     o terminach rozpraw i posiedzeń, o których mowa w § 1 Zarządzenia, a jeżeli to możliwe - również o nowym terminie, dostępną drogą komunikacji (telefon, fax, poczta elektroniczna, operator pocztowy).
3. Wejście do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1 i przy ul. Kwiatkowskiego 3 nie będzie możliwe od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku, poza wyjątkami opisanymi szczegółowo w § 1 zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 8/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie
 z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie katalogu spraw pilnych podlegających rozpoznaniu w okresie od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku

W związku ze wzrostem zachorowań z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 oraz art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 365)      oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)  zarządza się, co następuje:

§ 1

Za sprawy pilne, o których mowa w Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie nr 7/2020 z dnia 12 marca 2020 roku, podlegające rozpoznaniu w okresie od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku, uznaje się:
1)    sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku   lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
2)    sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy     z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
3)    sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r.o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r., poz. 2203 ze zm.);
4)    sprawy z wniosku, o którym mowa z art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.);
5)    sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
6)    przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Łukowie oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr  10 /2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
 z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

W związku ze wzrostem zachorowań z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, w celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji i z zamiarem zapewnienia pracownikom Sądu Rejonowego w Łukowie (zwanego dalej Sądem)   oraz interesantom tego Sądu właściwego poziomu bezpieczeństwa, na podstawie   art. 22  § 1 pkt 1 oraz art. 31a § 1 i art. 54 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 365 ze zm.)        oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 oraz § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.), jak też przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dostęp do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie (zwanego dalej Sądem): przy ul. Staropijarskiej 1 oraz przy ul. Kwiatkowskiego 3 (zwanych dalej budynkami Sądu) zapewniony zostaje jedynie dla pracowników Sądu oraz osób legitymujących się wezwaniami albo zawiadomieniami na terminy rozpraw i posiedzeń w sprawach pilnych, których katalog został ustalony Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego    w Łukowie nr 8/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, wyznaczonych na dany dzień oraz dla stron, uczestników postępowania, pełnomocników i obrońców w sprawach, w których odroczono publikacje orzeczeń.

§ 2

Interesantów biorących udział w rozpoznawaniu spraw pilnych w rozumieniu § 1 Zarządzenia oraz stawających na terminy publikacji orzeczeń zobowiązuje się   do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia i ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynków Sądu. Wyłącza się możliwość przemieszczania się interesantów po budynkach Sądu poza obrębem w/w strefy.

§ 3

  1. Dostęp do budynków Sądu Interesantów innych, aniżeli wymienieni w § 1, zostaje czasowo wstrzymany, a interesanci ci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, faksu, Portalu Informacyjnego   lub innych środków porozumiewania się na odległość.
  2. Wyłącza się możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach prowadzonych w sprawach pilnych w rozumieniu § 1 Zarządzenia  oraz w posiedzeniach poświęconych publikacji orzeczeń.
  3. W przypadku konieczności zapoznania się z aktami spraw pilnych w rozumieniu § 1 Zarządzenia, wprowadza się wymóg uprzedniego kontaktu telefonicznego  z Kierownikiem sekretariatu właściwego wydziału, w celu uzgodnienia terminu tej czynności.

§ 4

Wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, wiceprezesa, Dyrektora Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów Wydziałów.

§ 5

Ustala się godziny urzędowania Sądu od godz. 7.30 do godz. 15.30 we wszystkie dni tygodnia, a tym samym czasowo znosi się dyżury pełnione w poniedziałki od godz. 15.30 do 18.00.

§ 6

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Sadu do telefonicznego informowania odpowiednio Prezesa albo Dyrektora Sądu o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 7

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 18 marca 2020 roku do czasu jego odwołania.

Zarządzenie nr 11/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
 z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Łukowie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

W związku ze wzrostem zachorowań z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, w celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji z zamiarem zapewnienia pracownikom Sądu Rejonowego w Łukowie właściwego poziomu bezpieczeństwa,    na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 oraz art. 31a § 1 i art. 54 § 2  ustawy z dnia 27 lipca   2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 365          ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wstrzymuje się wysyłkę wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane.

§ 2
Wstrzymuje się wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi.

§ 3
Wstrzymuje się przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

§ 4
W kontaktach, także wewnętrznych, między oddziałami sądu należy maksymalnie stosować korespondencję elektroniczną. W przypadku braku podpisu elektronicznego osób uprawnionych należy stosować skany pism podpisanych ręcznie. Oryginały pism mogą zostać dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w przyszłości. Także w przypadku wypłat należy wprowadzić przesyłanie e-mailami odpowiednich dokumentów pomiędzy Dyrektorem, Oddziałami Finansowym i Administracyjnym.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 19 marca 2020 roku do czasu jego odwołania.

 

Zarządzenie nr  14/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
 z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Łukowie w stanie zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 oraz art. 54 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 365 ze zm.), w związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia działań profilaktycznych, mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Łukowie zarządza się, co następuje:

§ 1
Wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych, z wyłączeniem spraw pilnych określonych w Zarządzeniu nr 8/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z dnia 13 marca 2020 r.

§ 2
Pozostawienie bez wykonania – z zawiadomieniem organu zarządzającego – wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych kuratorów sądowych.

§ 3
Kontaktowanie się kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych).

§ 4
Zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym (sprawowanie dozorów, nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby).

§ 5
W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym zapewnienie kuratorom sądowych środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami sanitarnymi, a w szczególności wyposażenie w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe, poliwęglanowe, rękawice ochronne oraz środki dezynfekcji.

§ 6
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Łukowie oraz przed wejściem do  budynków Sądu.

§ 7    
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W załączeniu:

1. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 14 w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Łukowie w stanie zagrożenia epidemicznego.

2. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 12 w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Łukowie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych.

3. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 11 w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Łukowie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

4. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 10 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

5. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 9 w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Łukowie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

6. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 8 w sprawie katalogu spraw pilnych podlegających rozpoznaniu w okresie od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku

7. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 7 w sprawie odwołania terminów rozpraw oraz ograniczenia wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Lukowie.

8. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Nr 6 dot. ograniczenia pracy zespołów kuratorskich

9. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach o odwołanu terminów rozpraw i posiedzeń w dn. 13 - 31 marca 2020 r.

10. Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 5 o powołaniu zespołu dedykowanemu zagrożeniom spowodowanym koronawirusem.

Metadane

Data publikacji : 11.03.2020
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Grabias Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry