Sąd Rejonowy w Łukowie

Informacje Ogólne

Od dnia 1 stycznia 2017 r. na terenie całego kraju uruchomiono 1 525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których określone - w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.)

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do osób szukających ochrony swych praw przed sądem. Ma na celu umożliwienie uzyskania fachowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów prawnych, w tym w sporządzaniu projektów pism albo wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W 2019 r. mieszkańcy powiatu łukowskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie lub Adamowie) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Stoczku Łukowskim, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera harmonogram.

 • Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;  
 • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 • Na czym polega  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

!  W 2019r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie obejmują nieodpłatnej mediacji.

 • Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

  Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 • Obowiązki informacyjne prawnika

! W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Łukowskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

! Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łukowskiego.

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE ŁUKOWSKIM W 2019 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. udzielana będzie w 3 Punktach, mieszczących się w 2 lokalach (w m. Łuków, w lokalu PZO mają siedzibę dwa Punkty: Nr 1 i Nr 2):

 

Punkt Nr

Adres Punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Robocze dni tygodnia

Godziny przyjmowania osób uprawnionych

Udzielający nieodpłatną pomoc prawną

 

Uwagi

 

1

 

Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41

 

 

od poniedziałku
do piątku

 

 

8.00  – 12.30

 

Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Warszawie

Dawna siedziba
I  LO
im. T. Kościuszki wejście od ul. Zabrowarnej

tel. 25 6239290

e-mail: prawnik1-npp@starostwolukow.pl

 

 

2

 

Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41

 

 

od poniedziałku
do piątku

 

 

 

12.30 –  17.00

 

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką
w Siedlcach

 

Numer telefonu

jak w punkcie
 Nr 1

e-mail: prawnik2-npp@starostwolukow.pl

 

 

 

3

Zespół Szkół im.
Gen. F. Kamińskiego
w Adamowie
ul. Cmentarna 6

21-412 Adamów

 

 

od poniedziałku
do piątku

 

 

12.30 – 16.30

Fundacja
Honeste Vivere

zs: w Warszawie, ul. Ałmanowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa

(radca prawny)

Lokal Nr 1
na parterze Szkoły

tel. 25 7553169

e-mail: prawnik4-npp@starostwolukow.pl

 

 

              Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r. świadczone będzie w 1 Punkcie:

Punkt Nr

Adres Punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Robocze dni tygodnia

Godziny przyjmowania osób uprawnionych

Świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uwagi

 

4

 

Zespół Szkół
w Stoczku Łuk.
Plac Wielgoska 5,
21-450 Stoczek Łukowski

 

 

od poniedziałku
do piątku

 

 

8.00 – 12.00

Fundacja
Honeste Vivere

zs: w Warszawie, ul. Ałmanowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa

(adwokat)

Lokal Nr 2
na parterze Szkoły

tel.25 797 02 61

e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl

Na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajduje się interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łukowskim znajdują się na stronie https://powiatlukowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Metadane

Data wytworzenia : 11.05.2017
Data publikacji : 11.05.2017
Data modyfikacji : 09.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Harmonogram Starostwa Powiatowego w Łukowie ze strony www Starostwa Powiatowego w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry