Biuletyn Informacji Publicznej Biegli sądowi - Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 13:27

Biegli sądowi

Środa, 17 grudnia 2008

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie:

http://lublin.so.gov.pl/pliki/1541.pdf

 

Lista biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

http://lublin.so.gov.pl/pliki/1471.pdf

 

BIEGŁY SĄDOWY
- instytucja prawa sądowego procesowego, ustanowiona dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełnienia przez te organy ich ustawowych zadań.
Osoba biegłego sądowego musi posiadać nie tylko niekwestionowaną wiedzę i najwyższe kwalifikacje zawodowe, ale także cieszyć się zaufaniem publicznym oraz charakteryzować sumiennością i bezstronnością.
Sporządzona przez biegłego sądowego opinia stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 6. w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego ukończone 21 lat życia.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. odpis dyplomu;
 5. inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji);
 6. opinia zakładu pracy;
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.
 8. w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego „Certyfikat drugi „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym - pokój 35, tel. +48 81 4601005.
W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:

 • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.


NALEŻNOŚCI BIEGŁEGO SĄDOWEGO:
Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (w 2014 r. kwota ta wynosi 1 766,46 zł. - art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2014, Dz. U. z 2014 r. poz. 162).
W przypadku gdy, ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. (art. 618b § 3 Kodeksu postępowania karnego, Dz. U. Nr 89 poz. 555 z 1997 r. ).


Stawka biegłego sądowego posiadającego:

 • tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki wynosi  3,93%,;
 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie     sztuki wynosi 3,08%;
 • stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki wynosi 2,55%.

W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat.
W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:

 1. za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
 2. za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.

Stawka biegłego jw. może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych.
Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym
w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokonuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH:

 1. przepisy regulujące status i czynności biegłego sądowego:
  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) (Dz. U. poz. 427 z 2013 r. t.j. z późn. zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250 poz. 1883 z 2007 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników (§ 46-48) (Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 174 ust.4, art. 191-197) (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. j.t. z późn. zm.).
 2. przepisy dotyczące prawa procesowego:
  - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (§ 278- 291) (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z 1964 r.);
  - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (§ 193-203, § 318) (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z 1997 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z 2007 r.);
 3. przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych sądowych:
  - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 508  z 2013 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r.  w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. poz. 518 z 2013 r. z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 90, poz. 594 z 2010 r. j.t.).

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 29.07.2014
Data publikacji : 17.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Łukowie.