Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2020, 12:41

Polecamy

 
Wykaz spraw pilnych:
1)    sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku   lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
2)    sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy     z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
3)    sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r.o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r., poz. 2203 ze zm.);
4)    sprawy z wniosku, o którym mowa z art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.);
5)    sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
6)    przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

 

Sąd Rejonowy: 7:30 - 15:30

Adres:
ul. Staropijarska 1
ul. Kwiatkowskiego 3

mail: biuro.podawcze@lukow.sr.gov.pl

Informacje o skrzynce E-PUAP Sądu Rejonowego w Łukowie

Interesanci są przyjmowani w Sekretariatach Wydziałów od godziny 8.00 - 15.00


INFORMACJA ODNOŚNIE WPŁAT W SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM

Uprzejmie informujemy, że w związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 od dnia 13 marca 2020 roku  do dnia 31 marca 2020 roku nie będzie możliwości dokonywania wpłat w formie bezgotówkowej za pośrednictwem kart płatniczych w SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM w Sądzie Rejonowym w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1.

I N F O R M A C J A

Z dniem 31 grudnia 2019 roku 

kasa Sądu Rejonowego w Łukowie

zostaje zamknięta

W poniedziałki Sąd czynny do godziny 18.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Łukowie podlega właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie są rozpoznawane w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Siedlcach, natomiast sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie - w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Siedlcach.

 

do góry