Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 03.08.2020, 10:48

Polecamy

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich rozpraw i posiedzeń sądowych w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych.

 

KATALOG SPRAW PILNYCH

ZAWARTYCH W ART. 14A UST. 4 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH  (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.)

 

Za sprawy pilne uznaje się sprawy:

 1. w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
 2. w których jest stosowane zatrzymanie;
 3. w których orzeczono środek zabezpieczający;
 4.  przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art.  185a– 185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany; 
 5. w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania; 
 6. w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego; 
 7. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
 8. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 9. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 10. o których mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia  1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U.  z 2018 r. poz.  1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i  1690); 
 11. dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich; 
 12. dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 
 13. z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8– 12; 
 14. wniosków o ustanowienie  kuratora  w celu  reprezentowania  interesów małoletnich  w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
 15.  o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);
 16. Przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji.


 

Sąd Rejonowy: 7:30 - 15:30

Adres:
ul. Staropijarska 1
ul. Kwiatkowskiego 3

mail: biuro.podawcze@lukow.sr.gov.pl

Informacje o skrzynce E-PUAP Sądu Rejonowego w Łukowie

Interesanci są przyjmowani w Sekretariatach Wydziałów od godziny 8.00 - 15.00


INFORMACJA ODNOŚNIE WPŁAT W SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM

Uprzejmie informujemy, że w związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 od dnia 13 marca 2020 roku  do odwołania nie będzie możliwości dokonywania wpłat w formie bezgotówkowej za pośrednictwem kart płatniczych w SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM w Sądzie Rejonowym w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1.

O przywróceniu możliwości dokonywania wpłat w formie bezgotówkowej zostanie zamieszczony odrębny komunikat.

I N F O R M A C J A

Z dniem 31 grudnia 2019 roku 

kasa Sądu Rejonowego w Łukowie

zostaje zamknięta

W poniedziałki Sąd czynny do godziny 18.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Łukowie podlega właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie są rozpoznawane w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Siedlcach, natomiast sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie - w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Siedlcach.

 

do góry